HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Svetoven Khaos, or World Chaos in the Eastern Socialist Bloc Dynamics!

Svetoven Khaos is World Chaos and the World Chaos is obviously a Global Chaos. It has other expressions, such as International Chaos and Universal Chaos. What matters to you here is to know all the background details of the economic, environmental, health, humanitarian, nature, political and social crises that threaten your life. Not only that, but realistic analyses reach to identifying systematic scientific solutions that help you solve all these problems.

This comprehensive definition of global political chaos, or global political turmoil, relates to all the social, economic, environmental, political, health and natural calamities caused by government policies everywhere in the world and the atmosphere surrounding the planets.

In addition, all of the aforementioned policies, which I describe as irrational policies of ruling elites of classic capitalist political parties, practiced during the resolution of the Eastern Bloc and after it can be described as political crises, because their origin is primarily political.

Svetoven Khaos is the Bulgarian dialect or the phonetical of Световен Xаос, which is World Chaos. The Global Chaos is Глобален Xаос, which is phonetically pronounced Globalen Khaos. The International Chaos is Международен Xаос and is pronounced Mezhdunaroden Khaos. The Universal Chaos is Вселенски Xаос and Универсален Xаос and both are pronounced Vselenski Khaos.

The thing to notice here is that both of the interpreted textual Xаос with its dialectical Khaos never change. You might also notice that Bulgarian language is somewhat similar to Russian language. I can now understand the historical political integration, which was the important asset of human development in the Eastern Bloc. Can you?

However, this is not about linguistics concerning the dialectical and textual definitions of political terms, as you might have noticed from the first lines. So, the political chaos we have everyday in public life everywhere appears in so many problems we are experiencing right now, which have been developing, since the end of the Cold War Era. So, the goal of the socialist oriented article is to get the answers to fix the world.

The Global Chaos expresses calamities, catastrophes, confusion, crises, dilemmas, disabilities, disorder, disruption, havoc, problems, tragedies, turbulence and turmoil.

Such human and political incidents caused by irrational politics indicate that something has been done wrong and it has resulted in the disruption of a system, whether that system is environmental system, health system, human system, political system, or social system.

What we are concerned with here is the disorder of all of these systems. So, I followed the roots, or the causes and the origins of this disorder historically to register important elements of such disorder and when it began, where, how and why.

Although the following sections are in Bulgarian, you can find translations into English and other languages in the Global Dynamics sections below the article, or on the following buttons.

Know everything about the World Chaos in the following languages:The Bulgarian version is already here. You can also read it in other languages on the sections of the Global Dynamics at the last part of the central section of the page. When you find any language mistake, please write the correct expressions within the paragraphs on the comments form. Thanks you very much and I am hoping to be friends.

The Bulgarian Section - Българската секция

Определяне и излагане на Световния Xаос - Svetoven Khaos!

Световният хаос очевидно е Глобален хаос. Той има и други изрази, като Международен хаос и Универсален хаос. Важното за вас тук е да знаете всички фонови подробности за икономическите, екологичните, здравните, хуманитарните, природата, политическите и социалните кризи, които застрашават живота ви. Не само това, но реалистичните анализи достигат до идентифицирането на систематични научни решения, които ви помагат да решите всички тези проблеми.

Това всеобхватно определение за глобален политически хаос или глобални политически сътресения е свързано с всички социални, икономически, екологични, политически, здравни и природни бедствия, причинени от правителствени политики навсякъде по света и атмосферата около планетите.

Освен това всички гореспоменати политики, които описвам като ирационални политики на управляващите елити на класически капиталистически политически партии, практикувани по време на преструктурирането на Източния блок и след него могат да бъдат описани като политически кризи, защото произходът им е преди всичко политически.

Световен Каос (Svetoven Khaos) е българският диалект или фонетика на Световния хаос, тъй като в момента четете това на български език. Ако не, моля коригирайте това във формуляра за коментари в края на страницата.

Глобалният хаос фонетично се произнася Globalen Khaos (Глобален Каош). Международният хаос се произнася Mezhdunaroden Khaos (Международен Каош). Универсалният хаос се произнася Vselenski Khaos (Вселенски Каош).

Нещото, което трябва да забележите тук, е, че и двете от интерпретирания текстов Хаос със своите диалектични Khaos никога не се променят. Също така може да забележите, че българският език донякъде е подобен на македонския и руския език. Сега мога да разбера историческата политическа интеграция, която беше важният актив на човешкото развитие в Източния блок. Можеш ли?

Не става дума обаче за лингвистика относно диалектичните и текстови определения на политическите термини, както може да сте забелязали от първите редове. Така че, политическият хаос, който имаме всекидневие в обществения живот навсякъде, се появява в толкова много проблеми, които изпитваме в момента, които се развиват, от края на ерата на Студената война.  Ето защо, целта на социалистически ориентирана статия е да получите отговорите, за да се определи света.

Глобалният хаос изразява бедствия, катастрофи, объркване, кризи, дилеми, увреждания, разстройство, смущения, хаос, проблеми, трагедии, турбуленции и сътресения.

Подобни човешки и политически инциденти, причинени от ирационалната политика, показват, че нещо е направено погрешно и то е довело до нарушаване на система, независимо дали тази система е екологична система, здравна система, човешка система, политическа система или социална система.

Това, за което се занимаваме тук, е разстройството на всички тези системи. Така че, последвах корените, или причините и произхода на това разстройство исторически да регистрира важни елементи на такова разстройство и когато започна, къде, как и защо.

Въпреки че четете следните секции на български език, можете да намерите преводи на английски и други езици в секциите Global Dynamics под статията, или на следните бутони.

Глобалният Хаос, което означава, с други думи, международен, универсален и светски или в световен мащаб, е безредие, объркване и запустение, както аз обясних усърдно.

За да се съсредоточите и разберете всички признаци на световния хаос, които съм обяснил тук, може да се наложи да разпознаете неоспорими факти, които казват, че глобалният хаос не е хаос в леката атлетика, но е по-скоро истински морален хаос. Тези признаци обаче са от културно и политическо естество, което прави хаоса резултат от това, че хората се държат неуместно.

Хаосът на света е създаден от правителства, които ни дразни много с ирационалните си политики, които създадоха толкова много проблеми. Проблемите са навсякъде и засягат много аспекти на живота. Ето как да поправите света.

Ще поправите земното кълбо, като използвате първата по рода си равновесна формула на изграждане, балансиране и въртящи се политически системи. Динамичната формула е създадена от мен, ветеран активист, журналист и поет Халид Мохамед Осман, и аз ви я давам, скъпи приятелю, да я приложете на практика, за да можете да направите света по-добър. Ще го намерите в секциите "Глобална динамика". Така че нека започнем с анализ на хаоса в света.

Макар да казваме, че хаосът е културен и политически, първо трябва да помислим за политиката и да разберем как тя насърчава изфабрикуването, манипулацията, лошото поведение и по този начин води до културно недоразумение на политиката, политическата практика и политическите последици от политическите практики.

Само чрез рационално четене и мислене знаем и по този начин разбираме, че глобалният хаос всъщност присъства в разстройството на света в тази епоха, която наричат Новия световен ред. Ще видите, че очевидно е ново световно разстройство.

Епидемията от коронавирус разкри това глобално разстройство и създаде ситуация на несигурност и неудовлетвореност, независимо от други културни, здравни, литературни, икономически, политически и социални въпроси, които със сигурност ще затруднят живота.

hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html: Svetoven Khaos - Световен Xаос - Bulgarian: Плиткият свят е създаден от правителствата на класическите политически системи и глобалните политически и  ...hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html: Svetoven Khaos - Български - Световен Xаос - Eastern Bloc Dynamics - Динамика на източния блок - Dinamika na Iztochniya blok: Иновативни пионерни решения на световната криза за подобряване и защита на живота ви в светските политически и екологични културни стратегии и тактика на епохата на масите от Халид Мохамед Отман: "Плиткият свят е създаден от правителствата на класическите политически системи и глобалните политически и културни медии, които допринесоха за плиткостта на интелектуалци от последните три века. Тази глобална повърхностност е отразена в неразбирането на политическите въпроси, които накараха света да се влоши, да пренебрегне въпроса за разбирането или да се опита да манипулира умовете на хората, така че те да не ги разбират. Просветляването на глобалната ви динамика тук възпламенява ума ви, прави ви супер интелигентни и ви мотивира да се справите с проблемите на плоския свят."
hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html - Svetoven Khaos - Световен Xаос - Bulgarian: Това е свежа, но гнила, органична червена репичка, която обикновено се среща всеки ден в много супермаркети.hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html - Svetoven Khaos - Български - Световен Xаос - Eastern Bloc Dynamics - Динамика на източния блок - Dinamika na Iztochniya blok: Иновативни пионерни решения на световната криза за подобряване и защита на живота ви в светските политически и екологични културни стратегии и тактика на епохата на масите от Халид Мохамед Отман: "Това е свежа, но гнила, органична червена репичка, която обикновено се среща всеки ден в много супермаркети. Това показва, че няма ежедневна проверка на плодовете и зеленчуците, за да се гарантира безопасността на храните. Тази развалена храна расте в отровена почва с опасни отпадъци, химикали, и остатъци от производството на ядрени, химически и биологични оръжия, наред с други. Въпреки разглезената храна, която ядем всеки ден и купуваме в малки и големи супермаркети, някои хора с празни умове започват да говорят за всеобщо уважение."
hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html: Svetoven Khaos - Световен Xаос - Bulgarian: Климатичните протести не работят, стига правителствата да продължават да ни безпокоят много, като причиняват ...hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html: Svetoven Khaos - Български - Световен Xаос - Eastern Bloc Dynamics - Динамика на източния блок - Dinamika na Iztochniya blok: Иновативни пионерни решения на световната криза за подобряване и защита на живота ви в светските политически и екологични културни стратегии и тактика на епохата на масите от Халид Мохамед Отман: "Климатичните протести не работят, стига правителствата да продължават да ни безпокоят много, като причиняват много проблеми от ирационалните си политики! Какво ще направиш по въпроса? Да демонстрираш, или да протестираш по улиците и на работните места, или да стачкуваме от работа? Всички тези публични действия срещу ирационалните правителствени политики вече не работят днес. Нуждаете се от други механици, методи, стратегии и тактики, преди да направите някое от тези публични действия". Точно сега ще ви трябва научната система на Халид Мохамед Осман, която е научно конструирана и интегрирана добре в LPE на ерата на масите".

Have A Great Story About This Topic?

Do you have a great story about this? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

نُشرت مطلع هذا العام

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!