HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Svetoven Khaos, or World Chaos in the Eastern Socialist Bloc Dynamics!

Svetoven Khaos is World Chaos and the World Chaos is obviously a Global Chaos. The phonetical for the two words in Bulgarian are the same and they go as the two words at the beginning, but not the alphabetical literal words. The regions of the chaos has other two expressions, such as International Chaos and Universal Chaos. What matters to you here is to know all the background details of the economic, environmental, health, humanitarian, nature, political and social crises that threaten your life. Not only that, but realistic analyses reach to identifying systematic scientific solutions that help you solve all these problems.

This comprehensive definition of global political chaos, or global political turmoil, relates to all the social, economic, environmental, political, health and natural calamities caused by government policies everywhere in the world that stretch to damage the atmosphere surrounding the planets.

In addition, all of the aforementioned policies, which I describe as irrational policies of ruling elites of classic capitalist political parties, oriented towards capitalism have practiced during the resolution of the Eastern Bloc and after it. All such calamities can be described as political crises, because the origin of them is primarily political.

Svetoven Khaos is the Bulgarian dialect, as you now know, or the phonetic of Световен Xаос, which is World Chaos. The Global Chaos is Глобален Xаос, which is phonetically pronounced Globalen Khaos. The International Chaos is Международен Xаос and is pronounced Mezhdunaroden Khaos. The Universal Chaos is Вселенски Xаос and Универсален Xаос and both are pronounced Vselenski Khaos.

The thing to notice here is that both of the interpreted textual Xаос into its dialectical Khaos never change. You might also notice that Bulgarian language is somewhat similar to Russian language. I can now understand the historical political integration, which was the important asset of human development in the Eastern Bloc during the era it existed. Can you?

The Bulgarian language is southern Slavic, so it is also similar somewhat to other Slavic dialect in the area that include the Macedonian, Polish, Slovenian and Czech languages.

However, this is not about linguistics concerning the dialectical and textual definitions of political terms, as you might have noticed from the first lines. So, the political chaos we have everyday in public life everywhere appears in so many problems we are experiencing right now, which have been developing, since the end of the Cold War Era. So, the goal of the socialist oriented article is to get the answers to fix the world.

The Global Chaos expresses calamities, catastrophes, confusion, crises, dilemmas, disabilities, disorder, disruption, havoc, problems, tragedies, turbulence and turmoil.

Such human and political incidents caused by irrational politics indicate that something has been done wrong and it has resulted in the disruption of a system, whether that system is environmental system, health system, human system, political system, or social system.

What we are concerned with here is the disorder of all of these systems. So, I followed the roots, or the causes and the origins of this disorder historically to register important elements of such disorder and when it began, where, how and why.

Although the following sections are in Bulgarian, you can find translations into English and other languages in the Global Dynamics sections below the article, or on the following buttons.

Know everything about the World Chaos in the following languages:The Bulgarian version is already here. You can also read it in other languages on the sections of the Global Dynamics at the last part of the central section of the page. When you find any language mistake, please write the correct expressions within the paragraphs on the comments form. Thanks you very much and I am hoping to be friends.

The Bulgarian Section - Българската секция

Определяне и излагане на Световния Xаос - Svetoven Khaos!

Световният хаос очевидно е Глобален хаос. Той има и други изрази, като Международен хаос и Универсален хаос. Важното за вас тук е да знаете всички фонови подробности за икономическите, екологичните, здравните, хуманитарните, природата, политическите и социалните кризи, които застрашават живота ви. Не само това, но реалистичните анализи достигат до идентифицирането на систематични научни решения, които ви помагат да решите всички тези проблеми.

Това всеобхватно определение за глобален политически хаос или глобални политически сътресения е свързано с всички социални, икономически, екологични, политически, здравни и природни бедствия, причинени от правителствени политики навсякъде по света и атмосферата около планетите.

Освен това всички гореспоменати политики, които описвам като ирационални политики на управляващите елити на класически капиталистически политически партии, практикувани по време на преструктурирането на Източния блок и след него могат да бъдат описани като политически кризи, защото произходът им е преди всичко политически.

Световен Каос (Svetoven Khaos) е българският диалект или фонетика на Световния хаос, тъй като в момента четете това на български език. Ако не, моля коригирайте това във формуляра за коментари в края на страницата.

Глобалният хаос фонетично се произнася Globalen Khaos (Глобален Каош). Международният хаос се произнася Mezhdunaroden Khaos (Международен Каош). Универсалният хаос се произнася Vselenski Khaos (Вселенски Каош).

Нещото, което трябва да забележите тук, е, че и двете от интерпретирания текстов Хаос със своите диалектични Khaos никога не се променят. Също така може да забележите, че българският език донякъде е подобен на македонския и руския език. Сега мога да разбера историческата политическа интеграция, която беше важният актив на човешкото развитие в Източния блок. Можеш ли?

Не става дума обаче за лингвистика относно диалектичните и текстови определения на политическите термини, както може да сте забелязали от първите редове. Така че, политическият хаос, който имаме всекидневие в обществения живот навсякъде, се появява в толкова много проблеми, които изпитваме в момента, които се развиват, от края на ерата на Студената война.  Ето защо, целта на социалистически ориентирана статия е да получите отговорите, за да се определи света.

Глобалният хаос изразява бедствия, катастрофи, объркване, кризи, дилеми, увреждания, разстройство, смущения, хаос, проблеми, трагедии, турбуленции и сътресения.

Подобни човешки и политически инциденти, причинени от ирационалната политика, показват, че нещо е направено погрешно и то е довело до нарушаване на система, независимо дали тази система е екологична система, здравна система, човешка система, политическа система или социална система.

Това, за което се занимаваме тук, е разстройството на всички тези системи. Така че, последвах корените, или причините и произхода на това разстройство исторически да регистрира важни елементи на такова разстройство и когато започна, къде, как и защо.

Въпреки че четете следните секции на български език, можете да намерите преводи на английски и други езици в секциите Global Dynamics под статията, или на следните бутони.

Глобалният Хаос, което означава, с други думи, международен, универсален и светски или в световен мащаб, е безредие, объркване и запустение, както аз обясних усърдно.

За да се съсредоточите и разберете всички признаци на световния хаос (Svetoven Khaos), които съм обяснил тук, може да се наложи да разпознаете неоспорими факти, които казват, че глобалният хаос не е хаос в леката атлетика, но е по-скоро истински морален хаос. Тези признаци обаче са от културно и политическо естество, което прави хаоса резултат от това, че хората се държат неуместно.

Хаосът на света е създаден от правителства, които ни дразни много с ирационалните си политики, които създадоха толкова много проблеми. Проблемите са навсякъде и засягат много аспекти на живота. Ето как да поправите света.

Ще поправите земното кълбо, като използвате първата по рода си равновесна формула на изграждане, балансиране и въртящи се политически системи. Динамичната формула е създадена от мен, ветеран активист, журналист и поет Халид Мохамед Осман, и аз ви я давам, скъпи приятелю, да я приложете на практика, за да можете да направите света по-добър. Ще го намерите в секциите "Глобална динамика". Така че нека започнем с анализ на хаоса в света.

Макар да казваме, че хаосът е културен и политически, първо трябва да помислим за политиката и да разберем как тя насърчава изфабрикуването, манипулацията, лошото поведение и по този начин води до културно недоразумение на политиката, политическата практика и политическите последици от политическите практики.

Само чрез рационално четене и мислене знаем и по този начин разбираме, че глобалният хаос всъщност присъства в разстройството на света в тази епоха, която наричат Новия световен ред. Ще видите, че очевидно е ново световно разстройство.

Епидемията от коронавирус разкри това глобално разстройство и създаде ситуация на несигурност и неудовлетвореност, независимо от други културни, здравни, литературни, икономически, политически и социални въпроси, които със сигурност ще затруднят живота.

Комбинирани, тези проблеми всъщност правят света хаотичен. Превръщането на света в бъркотия може да не е намерението на някаква политика. Но, лошите резултати от политическите практики, които имаме в момента, показват нерационални капиталистически политики, които се стремят да усвояват печалба с цената на времето, околната среда и човешкото здраве.

Политиката се ръководи от правителствата и последствията от политиката се проявяват в трудни ситуации, в които светът постоянно преживява. Правителствата се контролират от бизнес елити и последиците от техните предприятия се проявяват в трудни ситуации, в които околната среда, природата и времето постоянно преживяват.

В такъв поток от комбинирани последици, произвеждани от политици и бизнесмени, последиците от политиките, които означават, че практиките се отразяват в трудните икономически, екологични и здравни ситуации, през които постоянно преминават хората и планетата.

Наричам тези разсъждения политически бедствия, или в други политически изрази политически катастрофи, политически кризи, политически дилеми и политически бедствия.

Когато се разбира правилно, динамичният ум на всеки човек може да попадне в съзнанието на политиците и бизнесмените, за да узнае скритите планове и да разбере защо ни притеснява и много ни се смее.

Правителствата на света се закачат с нас, че е заглавието на тази статия на английски език. Много ни се смеят! Какво ще направиш по въпроса?

Те са се смели и преди, когато хората по света са протестирали за справедливо третиране на изменението на климата, и те продължават да се смеят всеки път, когато се провеждат протести срещу изменението на климата.

Не е нужно да се смеете в лицата на хората, но те все още се смеят, както и да е, когато пренебрегват исканията на хората по време на протестите срещу изменението на климата, което показва, че протестите никога не работят.

Така че отново, за трети път се чудя, какво ще направиш по въпроса?

Ще бъдеш ли разтревожена, луда, психопатка, разочарована или несигурна за нещо?

Ще бъдеш ли объркан, разочарован, несигурен, объркан, или озадачен за нещо?

Ще станеш ли безсънен, по дяволите всичко много, ще пиеш спиритус много, ще ядеш много, ще правиш секс много или ще се чудиш много по улиците?

Ще паднете ли много във всяка стъпка, която предприемете, за да направите живота си по-добър и след това да станете отчаяни за спокойствие и да решите да извършите самоубийство, или да убиете някого?

Ще се съмняваш ли в способностите си да разбереш ясните факти за всичко, което все още се случва на света?

Ще се съмнявате ли в способностите си да имате добра съвест и способностите си да дойдете с добри инициативи за решаване на тежките кризи в света?

Ще чукаш ли само всичко и ще го пуснеш по дяволите?

Ще се убедиш ли, че тук няма нищо, което да ти се отрази, в каквото и да се случи със света?

Ще бъдеш ли невнимателен, и ще решиш ли да бъдеш невеж и егоист, и ще затвориш очите си за всичко, което се случва на света?

Ще демонстрирате или протестирате по улиците и на работа, или ще ударите от работа?

ll тези лични поведения ще задълбочават проблемите ви и ще влошат живота ви и всички тези публични действия срещу ирационалните политики на правителствата вече не работят днес.

Преди да помислите за някое от тези публични действия, трябва да знаете, че действия като протести и стачки не трябва да бъдат единствените механизми, които трябва да предприемете.

Колко протести и стачки от работа са извършени и колко успех са постигнали?

Ето защо трябва да мислите за други механизми, други методи, други стратегии и други тактики, тъй като те се изискват първо. Те се изискват, защото ще се занимавате със система. Тази система не е нормална и проста системи, но е сложна система.

Каквото и да мислите за няма да работи, защото сте били ограничени до такива твърдения за демокрация, че хората имат права на протести. Но, трябва да излезете от тази мъничка кутия демокрация и да знаете от експерт, че всяко действие за промени изисква система.

Аз съм активист и журналист и съм подготвил тази система за вас. Така че, ще ви трябва моята научна система, която е добре изградена и интегрирана в LPE на ерата на масите.

Знам, че всички тези изисквания за положителни промени са тревожни и трудни и те може да са странни за вас, красивия и хубав индивид на всяко място по света.

Бях в тази разочароваща ситуация преди толкова много години и направих някои от положителните реакции, споменати по-горе, като протестиране и правене на някои проекти за решаване на климатичните кризи.

Успешно успях да се измъкна от негативните реакции, като приемам всички ситуации като предизвикателства и след това мисля за начини да се измъкна от трудни обстоятелства.

Така че, научих от самосъздадените идеи как да използват тези идеи като експерименти, за да мотивират някои индивиди да предприемат действия за прилагане на тези идеи.

Това означава, че знаех, че да действаш сам няма да постигнеш нищо, стига тези трудни обстоятелства да влошаваха живота за всички. Осъзнах, че вземането на този процес, за да се мисли за предизвикателствата и създаването на идеи за плът от предизвикателства и след това мотивирането на хората да прилагат идеи са изцяло работа на система. Искам да кажа, че всички изграждат система.

Така че, това беше интелигентният интелигентен поток на това как станах креативен, за да дойда с някои проекти, които включват решения на тези твърди ситуации и мотивират някои хора като вас да извършват тези проекти поне за решаване на проблеми като екологичните проблеми, които ги имаме по целия свят.

Някои от тези проекти са привлекли хората да действат положително и те са ги изпълнили успешно. Прочетете за този проблем в разделите на Глобалната динамика по-долу.

Ако сте били запознати с дейността на организации за правата на човека и деца и екологични организации като мен, вероятно сте чували за логото "Мисли глобално, действай локално", което е етичен подход към изпълнението. на човешките етични принципи.

Използвах това лого, докато изпълнявах идеите си и дори използвах обратната версия на него, която е "Мисли локално, действай глобално". Обратно, елементът на последната емблема е, че от местните грешки разбирате човешките права в световен мащаб и по този начин се занимавате с глобални дейности.

Ето защо се поставям на вашите услуги. Ако приемете дума на мъдрост от стар мъдър човек, тогава знайте, че никакви демонстрации, никакви протести по улиците и работните места, никакви стачки от работа няма да принуждават или предизвикват световните правителства да спазват и зачитат вашите права и искрени искания.

Това разбира се е, освен ако не приемеш думата ми и не вземеш научната ми система, за да се разберем.

hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html: Svetoven Khaos - Световен Xаос - Bulgarian: Плиткият свят е създаден от правителствата на класическите политически системи и глобалните политически и ...hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html: Svetoven Khaos - Български - Световен Xаос - Eastern Bloc Dynamics - Динамика на източния блок - Dinamika na Iztochniya blok: Иновативни пионерни решения на световната криза за подобряване и защита на живота ви в светските политически и екологични културни стратегии и тактика на епохата на масите от Халид Мохамед Отман: "Плиткият свят е създаден от правителствата на класическите политически системи и глобалните политически и културни медии, които допринесоха за плиткостта на интелектуалци от последните три века. Тази глобална повърхностност е отразена в неразбирането на политическите въпроси, които накараха света да се влоши, да пренебрегне въпроса за разбирането или да се опита да манипулира умовете на хората, така че те да не ги разбират. Просветляването на глобалната ви динамика тук възпламенява ума ви, прави ви супер интелигентни и ви мотивира да се справите с проблемите на плоския свят."

Климатични протести искания & лозунги!

За да се уверите, че нито едно от исканията не е изпълнено, погледнете продължаващото влошаване на всеки аспект от живота и обострянето на изменението на климата. Вижте например, на логата на международните демонстрации, или протести по улиците, за да изискате следното:

 • Бла, Бла, Бла, Действайте сега.
 • Взриви Ме.
 • Промени Политиката, не Климата!
 • Изменението на климата убива (Приятели на Земята).
 • Справедливост в областта на климата.
 • Справедливост в областта на климата, Сега.
 • Копенхаген трябва да успее за справедливо споразумение за защита на климата.
 • Нарязан CO2
 • Изземане на предизвикателството - опитайте се да спестите тон тази година
 • Природата не прави компромиси.
 • Без обезщетение.
 • Без компенсиране.
 • Планета, не печалба.
 • Спаси нашия Сноу.
 • Покажи обзора на климата.
 • Спрете колониализма на CO2.
 • Подкрепете Мораториум за ново развитие на изкопаемите горива в коренните територии.
 • Спри да запълниш.
 • Så мегет fylder 1 Тон CO2.
 • Няма планета Б.
 • Светът иска истинска сделка.
 • Нашата Планета.
 • Възползвайте се от предимствата на предизвикателствата.
 • Покажи общ преглед на климата.
 • Вземете предизвикателството бързо.

Това са само малко примери за лозунги и искания. За политическите кампании в областта на изменението на климата можете да кажете и: банери, емблеми, лога и мотота, въпреки че между тези думи има незначителни различия.

Има толкова много подобни призиви, които не са успявали да получат сериозно внимание, от протест към друг и през годините от деня, в който глобалното затопляне е известно.

Имаме много. Изменението на климата е един от примерите за световния хаос, който имаме в днешно време. От този глобален хаос е имало и други видове глобален хаос, един от които е глобалният хаос, създаден от коронавируса, който е китайски продукт.

Политическите конфликти в много страни създадоха световен хаос. Конфликтите, които бяха свързани с международния тероризъм, създадоха по-голям световен хаос. Икономичните трудности създадоха и по-голям световен хаос (Svetoven Khaos).

Несигурността на всичко в тази епоха на световно разстройство, заедно с съществуването на тези световни проблеми, създаде още един световен хаос. Протестите срещу изменението на климата продължават, защото климатичните проблеми продължават.

Всички климатични протести промениха ли изобщо нещо?

За да поставим въпроса правилно, били ли са изпълнени всички тези искания?

Ако тези искания са били изпълнени, тогава защо глобалното затопляне продължава и защо земята се затопля по целия свят?

Ако тези изисквания са били изпълнени, тогава защо глобалното затопляне продължава и защо глобалното затопляне причинява епидемии и други заболявания?

Защо епидемията, като коронавирус (COVID-19), се разпространява след изменението на климата?

Защо пандемичната коронавирусна болест се развива сама и произвежда променливи?

Защо снеготопенето продължава и дори в тези известни преди това снежни земи? 

Успоредно с тези въпроси, които се отнасят само до глобалното затопляне заедно с изменението на климата и пандемиите му, можем да зададем и други въпроси относно световния хаос и влошаването на живота като:

Защо икономичният свива продължава в много земи?

Гърция в не изключение.

Защо икономиките по света се контролират от съкрушителен международен фонд, представляван от Валутен фонд и Световната банка?

Защо международният тероризъм продължи да заплашва световния мир и стабилност?

Защо политическите конфликти се изостриха след края на ерата на Студената война?

Защо световните суперсили се намесват във вътрешните работи на други държави в света?

Кой е допринесъл за тези световни бедствия? Когато? и защо?

Защо правителствата не искат да спрат политиките, причинили всички тези мизерни ситуации, в които живеем днес навсякъде?

Какво означава удовлетворяване на изискванията на климатичните протести?

Може да знаеш някои от отговорите, ако политиката е твоя грижа. Няма да знаете нищо, ако сте среден човек. В ситуации, които заплашват целия ви живот, никога не трябва да сте среден човек. Трябва да се научиш да не бъдеш среден човек.

Ако исканията са изпълнени, няма да имаме никакво обостряне на глобалното затопляне със сериозно покачване на глобалната температура. Изменението на климата нямаше да продължи да причинява епидемии като коронавирусна болест (COVID-19) и тази епидемия няма да се възпроизведе в много променливи.

Освен това удовлетворяването на изискванията на протестите в областта на климата ще попречи и на други кризи и ще гарантира безопасността на света от противоречиви интереси, икономичен спад, политически и религиозни конфликти, влошаване на много общества и издигане на международния тероризъм. За да обобщем това, никога няма да съществува никакъв световен хаос (Svetoven Khaos).

Как е възможно? Как може това да се случи?

Ще се случи чрез промяна на политическите системи в целия свят.

Защо трябва да променяме правителствените системи?

Защо трябва да променяме правителствените политики?

Е, всъщност изобщо не е необходимо правителствата в която и да е страна да управляват тази страна. Държавите могат да се управляват с други средства.

Е, трудно ли е? Или може да попиташ това е възможно? Ако е така, тогава как?

Първо, необходимо е да промените политиката в масови проекти, за да можете да спасите себе си и света. Нищо подобно на тази промяна не е невъзможно. Ще го научите чрез LPE на Masses Era.

Исканията за протести срещу изменението на климата неизбежно показват необходимостта от промяна на много от политиките, прилагани от капиталистическите сили.

Решенията на световните проблеми са в LPE на ерата на масите

Защо сме задължени да променяме политическите системи навсякъде?

Защо сме задължени да променяме политиките на правителствата?

Исканията на протестите срещу изменението на климата неизбежно сочат необходимостта от промяна на много от политиките, прилагани от капиталистическите сили, за които е доказано, че увреждат околната среда.

Но, нещата, които хората всъщност не виждат е, че всички политики на правителствата трябва да бъдат променени.

Това е така, защото тези политики се оказват пряко въздействие върху вземането на политически решения на много страни в света, в които финансовият капацитет се е променил и развил.

Всъщност тези политики не само влияят върху процеса на вземане на решения, но и създават трудни и отчаяни ситуации не само за хората, но и за Земята и пространството.

В ситуация, в която естествената вселена е произходът на живота не трябва да има нищо направено, за да промени естеството й. Политиките на капиталистическите сили промениха това. Промяната на политическите системи по целия свят ще се случи чрез прилагането на механизмите на равновесната формула на LPE на Ерата на масите.

Ами за какво говоря?

Усещаш ли тази логика?

Разубедете се. Е, изказвай си мнението. Напишете значението си във формуляра за коментари в края на страницата. Благодаря, скъпи читателе.

Задълбочен преглед на проблемите на световното правителство, които ни засягат и създават световен хаос (Svetoven Khaos)

Задълбочен поглед в проблемите на световните правителства, които ни дразни и създават световен хаос

Подробности за Въпросите на световните правителства, които ни дразнят и предизвикват световни сътресения.

Вземете вътрешен поглед върху проблемите, които правителствата по света ни измъчват, като повредят хаос.

За да се ровим и да разгледаме задълбочено проблемите на правителствата на света, които ни притесняват, ТРЯБВА да се върнем малко назад към промените, които се случиха в света след края на ерата на Студената война. Обърнете внимание на факта, че схемата за прекратяване на ерата на Студената война също е създала световен хаос (Svetoven Khaos).

Хаосът на света не само се очертава в толкова лоши политически ситуации, причинени от елити на капиталисткото правителство, които планират и прекратяват епохата на Студената война, но се очертава в влошаването на много аспекти на живота в климата, икономиката, околната среда, човешкото здраве и интеграцията на някои общности.

Използвам израза "прекратяване на ерата на Студената война", вместо да кажа края на ерата на Студената война, защото опперациите, довели до прекратяване на Студената война, се случиха по политически причини, за да се постигнат конкретни политически цели.

Политическите причини включваха икономически причини за промяна на икономиките на света по начин, който да служи на интересите на капитализма.

Политическите пропаганди са използвани за постигане на унищожаването на велики съединени щати, като Съюза на съветските социалистически републики (СССР) и страните от Социалистическия източен блок, обещаващи западния стил на демокрация, свобода и просперитет.

Капитализмът е всичко "Задържане"

От началото на Студената война през 1947 г. Хари Труман въвежда теорията си за "задържане", за да отрази западните капиталистки интереси в Латинска Америка, която се нарича задния двор, или американската градина в задния двор, или американската ограда.

Интересно е, че Съединените щати го разглеждат като политика на интерес за защита на Латинска Америка от каквото и да е влияние, докато е ясно едностранчиво американско влияние в региона.

Джон Кенеди продължава тази политика, когато започва ракетната криза от октомври 1962 г. и той обявява, че Съветския съвет е построил тези ракети в Куба и следователно в региона е започнала политическа криза.

Китай и Северна Корея остават изолирани, но текущите планове все още са насочени към Северна Корея и Куба, докато друг план е насочен към Китай чрез въпроси, свързани с правата на човека.

Взаимните икономически интереси между двете страни обаче започват да показват на повърхността на отношенията, че са в ход облекчаващи военни действия, дори когато американската политика разглежда китайската политика като заплаха.

Схемата, която е извършена от капитализма по време на края на Ерата на Студената война, създаде световен хаос (Svetoven Khaos) в икономическите системи в много държави, което доведе до свиване на много икономики. От този момент можем да видим, че има високи политически партии, които са допринесли с политики, довели до прекратяване на ерата на Студената война.

Получихте идеите и индикациите и от този анализ ще осъзнаете какви са тези висши политически партии, какви са различията им и защо такива различия засягат политическото решение на онези висши политически партии, които са управлявали и насочвали интересите на света през ерата на Студената война.

Наричам онези висши политически партии върховни политически сили, или правителства и по този начин международни кръгове за вземане на решения. Това означава също, че икономичните интереси на света са били балансирани по време на Ерата на Студената война.

Харесвате ли политическите науки и по-специално световната геополитическа история?

Върнете се към него за задълбочен поглед върху това как тези върховни политически участници са повлияли на интересите на света и ще знаете именно как правителствата на света са ни притеснявали от края на ерата на Студената война.

hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html - Svetoven Khaos - Световен Xаос - Bulgarian: Това е свежа, но гнила, органична червена репичка, която обикновено се среща всеки ден в много супермаркети.hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html - Svetoven Khaos - Български - Световен Xаос - Eastern Bloc Dynamics - Динамика на източния блок - Dinamika na Iztochniya blok: Иновативни пионерни решения на световната криза за подобряване и защита на живота ви в светските политически и екологични културни стратегии и тактика на епохата на масите от Халид Мохамед Отман: "Това е свежа, но гнила, органична червена репичка, която обикновено се среща всеки ден в много супермаркети. Това показва, че няма ежедневна проверка на плодовете и зеленчуците, за да се гарантира безопасността на храните. Тази развалена храна расте в отровена почва с опасни отпадъци, химикали, и остатъци от производството на ядрени, химически и биологични оръжия, наред с други. Въпреки разглезената храна, която ядем всеки ден и купуваме в малки и големи супермаркети, някои хора с празни умове започват да говорят за всеобщо уважение."

Разберете как световните правителства се закачат с нас, като създават световния хаос (Svetoven Khaos)

Въпреки това, БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ. Когато се върнете към историята на политическия свят, не разчитайте изцяло на всичко, което четете, или гледате на документални филми, защото част от политическата история е била манипулирана от източниците, които са го написали и от препратките, които се отнасят до него.

Манипулира се дори от учени и наблюдатели, хоствани по големи телевизионни канали в света. Такива усилия са категорични манипулативни действия, промиване на мозъците на света и схеми, които да привлекат хората да се грижат за по-интересен житейски опит, различен от политиката.

Това показва, че собствениците на тези телевизионни канали са представители на международния капитализъм. Мундщелите, хоствани по телевизионните канали, за да говорят за политическата история и писалките, написали политическа история в миналото, имат икономични и политически програми.

Той също така показва, че тези източници и ресурси, използвани при подчертаването, или писането на историята на политическия свят, или тези изследователи и други така наречени експерти, които го разказват в документални филми, имат икономически и политически интереси.

Те имат икономични и политически интереси да покажат историята на политическия свят според това, което служи на техните политически и икономични интереси.

Е, как изглежда тази политическа визия, на която са изглеждали?

Е, какви политически възгледи имат?

Затова, за да разберем политическата история на света и да знаем как точно правителствата на света ни объркват от такъв световен хаос (Svetoven Khaos), трябва да разчитаме на предпазлив ум, политическа интуиция и политически смисъл. Тези заслуги / добродетели са всички характеристики на благоразумен ум. Благоразумния ум е динамичен ум. Динамичните умове имат динамика на силата.

Видове политически системи или форми на управление

Описанията и спецификациите на правителствата в света определят, че те се различават между капиталистически правителства, социалистически правителства, консервативни правителства, тоталитарни граждански правителства, тоталитарни военни правителства и управляващи монархии.

Обикновено видовете политически системи или форми на управление често систематично се определят по отношение, които определят методите на управление. Тези форми се различават от аристокрацията (която се е превърнала в капитализъм), колониализъм (въпреки че е превърната в нов световен ред), комунизъм, демокрация (което е клише), военна диктатурност (която е вид тоталитаризъм), монархия, Олигархия (която е подобна на диктаторството и тоталитаризма), социализма (който е компромис с комунизма и сив тип политика), теокрацията (която използва религията и става подобна с диктаторството) и тоталитаризма.

Всички тези описания и спецификации на правителствените форми са характеристики на всеки вид правителства. Вземете си бележки, че характеристиките са не само предимства, но те могат да бъдат недостатъци, защото те определят функции и стойности. Функции, но не стойности могат да бъдат недостатъци.

Между тези класически управляващи системи монархиите варират. Някои класически монархии нямат влияние при вземането на решения, а другото някакво правило.

Така че, трябва да считаме последните монархии сред класическите системи за управление като клише на оставаща аристокрация, която в крайна сметка се превърна в капитализъм в днешното съвременно време.

Всяка една от управляващите монархии формира правителство, в което върховният орган се основава в ръцете на един-единствен наследствен човек от управляващото семейство.

Какъв тип система е тази тоталитарна система?

* Ще разполагате с повече информация, когато разглеждате разделите "Глобална динамика" и четете "Класически системи", която е преведена на арабски език в "Класически политически системи", "Системи на политическите партии", "Капиталова мощ" и "Капитализъм на свободния пазар", която се превежда на арабски език относно политиките на свободния пазар.

По общ начин политическото описание се прави, като се казва, че има две световни системи, социалистическата или комунистическата система и капиталистическата система. Ето защо, когато се занимаваме с това как правителствата по света ни подправят, разчитаме на тези две обяснения и правилна класификация.

Ерата на Студената война между капиталистическите и социалистическите системи и въздействията, които те пораждат върху правителствената бъркотия в света!

Капиталистическата система е била, но все още е в конфликт със социалистическата или комунистическата система от Времето на Студената война. Нормално е в посоките или ориентациите на двете световни системи. Въпреки това, той не е толкова интензивен, колкото беше по време на ерата на Студената война.

Абсолютно ненормално е икономическите и политическите конфликти да включват конспирации или заговори за унищожаване един на друг. Хм, обаче, планираните конспирации се състояха и бяха успешни благодарение на милионите мъртви и разселени хора, които търсеха презаселването на бежанци в западните страни. Независимо от това, тези, които заговорничиха за тези конспирации, никога не се сетиха да имат милиони хора, които да търсят отмъщение.

Примерът за това е, че капиталистическите конспирации са установили два стратегически начина и тактически два геополитически начина за разпространение и разпространение по тях. Пример за стратегическите и геополитическите начини са Афганистан и Социалистическият източен блок.

Чрез двете посоки на идеологическата конспирация на капитализма в Афганистан е създаден международен тероризъм, за да се срине комунистическото правителство и да се прогони Съветския от Кабул.

Човешките ситуации са като например случилото се с Източния блок и когато създаването и разпространението на международния тероризъм, като случилото се в Афганистан в началото на разглобяването на Съветския съюз и Източния социалистически блок.

Забележителното е, че установяването на международен тероризъм се случи през афганистанската порта, за да се улесни процесът на разпускане на Съветския съюз и Източния социалистически блок.

Краят на опашката на конспирацията очевидно е като се използва този международен тероризъм като плашило или котешки нокът, за да се намеси във вътрешните работи на други развиващи се страни в света.

Това означава да им създава проблеми и да се възползва от използването на техните очевидни и скрити икономически ресурси.

Този политически-икономически конфликт между капиталистическата система и социалистическата или комунистическата система не беше непременно краен въпрос, който се среща вътрешно в страните, управлявани от някоя от двете системи.

То е по-скоро външно в ориентациите на всяка от двете икономически и политически системи в оказването на влияние върху останалите световни страни, особено на онези стратегически страни със сурови икономически ресурси, погребани под почвата или в дълбините на моретата.

Е, кажи ми, чел ли си някога като такъв политически анализ на сътресенията на световното правителство някъде?

Използвайте формуляра за коментари в долната част на световния хаос и правителствени сътресения, за да отговорите и напишете наблюдение на политически коментар по тази конкретна политическа тема. Много благодаря.

Световният наръчник за действие е вашата политическа библия

Присъединете се към най-groundbreaking решения на световни кризи за премахване на световния хаос Svetoven Khaos

Първо, не намеквам нищо религиозно, като казвам "политическа библия". Изразът има за цел само да изрази етични човешки активи и ценности.

Започнете от тези стъпки, за да се присъединят към LPE на Ерата на масите с неговите Groundbreaking решения на Световния хаос (Svetoven Khaos) и по този начин световни кризи:

* Присъединете се, като попълните формуляра "Свържете се с нас". Кажете ми, че сте прочели "Groundbreaking Solutions to World's Crises" заедно със Световния хаос (Svetoven Khaos) и Глобалната динамика. Кажете ми, че сте разбрали какво сте прочели и бихте искали да застанете до страната на глобалните маси, както научихте от наземните решения на световния хаос (Svetoven Khaos).

* Незабавно, регистрирайте се за HOA Бюлетин на политически сцени чрез формуляра на Страницата на Световния хаос (Svetoven Khaos) и потвърдете това. Гледайте за имейл с връзка, за да потвърдите. Ако не можете да го намерите на входящите писма, проверете нежеланата си папка и я преместете в папката "Входящи". Можете да прочетете за бюлетина на предоставената връзка.

* Препращане HOA Политическа сцена Блог на приятелите си, включително връзката на хаоса на света, както следва https://www.hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html. Насърчете ги да се присъединят към "Наземните решения за световни кризи" и да предприемат същите действия, обяснени тук в Ръководството за действие.

* Започнете да работите с тях, за да получите повече от приятелите си и техните приятели на приятели, за да се присъединят към дискусията на World Chaos (Svetoven Khaos). Трябва поне да осъществите някои стотици контакти, за да им обясните всичко, което сте научили и разбрали от Наземните решения за световните кризи и Универсалната динамика.

* Сортиране на контакти в списъци, включително основна информация на всеки контакт, като име, възраст, пол, местоположение и имейл адрес. Вие ще ги водите и организирате по този начин. Когато сте направили, използвайте формуляра за връзка с нас, за да изпратите тази информация. Обърнете внимание, че имате съгласието им. След това използвайте същата форма, за да ми кажете, че сте направили и изчакайте още инструкции.

* Напишете коментари за Световния хаос (Svetoven Khaos) и Наземните решения на световните кризи и да предоставите подробности за вашите коментари по темите, които четете тук и по разделите на Глобалната динамика. Не чувствайте, че не можете да направите това, дори и да не знаете как да пишете. Просто напишете коментарите си на всеки език и аз ще свърша работата по редактиране и превод за вас, така че ставате глобален писател. Това ще ви направи професионален писател и по-голям ефект в процеса на Иновативните решения за световните кризи. Споделете страницата си, когато я публикувате.

* Споделете връзките на Глобалната динамика включително Световния хаос (Svetoven Khaos) и споделете плакатите на глобалната политическа кампания на добри уебсайтове. Моля, не правете това в FaceBook, тъй като е капиталистичен чадър. Разпределете и закачете плакатите на светската политическа кампания навсякъде на обществени места. Това ще бъде добре, ако вие, или приятелите ви имат обществени места като кафенета магазини, хотели, други обществени компании и ресторанти.

* Прочетете за природните проблеми, които имаме в световен мащаб включително последиците от изменението на климата върху много места и върху хората, както четете на Световния хаос (Svetoven Khaos) в 100-beautiful-sites-in-the-world.com/100-beautiful-sites-blog.html. Това е ориентиран конкретен уебсайт за ефектите от глобалното затопляне, за който четете политически тук.

* Гледайте документални филми и филми за природни кризи, причинени от политиките, за които четете на World Chaos (Svetoven Khaos) в tvcinemaapp.com/tv-cinema-app-blog.html. Това е друг сайт, ориентиран към киното и телевизията, които включват документални филми за всичко, което се случва в света.

Моля ви, когато откриете нещо, което няма никакъв смисъл за вас на Groundbreaking Solutions to World's Crises, елате тук, за да пишете за това. Ще отговоря на вашите запитвания и ще ви възнаградя за това, като ви предложа някои добри книги, които да четете и да знаете повече за това как да направите живота си по-добър.

Създава се световен хаос (Svetoven Khaos) от правителствата, които ни закачат

Много е ясно, че световните конфликти на капиталисткото правителство са тласъкът (мотивацията) за всички нас постоянно да се стремим да елиминираме объркването в света.

Много е интересно, че глобалните конфликти карат световните правителства да се сливат с нас и да предизвикват хаос в света. Това е така, защото най-висшите правителства в света създадоха световни конфликти, започнали с големи политически конфликти между капиталистическите системи и комунистическите или социалистическите системи. Продължете по света maelstrom 2 или Световния вихър, когато завършите четенето на секциите за глобална динамика.

Глобалната динамика обяснява как световните правителства се бъзикат с нас и ви отвежда стъпка по стъпка, за да спасят света

Международната динамика подчертава световните правителства се закачат с нас, като анализират причините за световните катастрофи и правят разума ви благоразумен, връщайки ви обратно през историята, за да достигнете реалностите на днешния свят.

Те привличат умове рационално да мислят за световните катастрофи и знаят как точно нерационалното развитие на технологиите на световното правителство, които се закачат с нас, като бактерии, въглероден диоксид, химикали, ядрени оръжия, и опасни отпадъци, заедно с нахлуването в космоса и избърсването на големи тропически гори за бизнес икономически интереси влошават света ни.

Факт е, че пионерските решения на световния хаос (Svetoven Khaos) са само динамични решения на световните нещастия. Световните кризи също показват: световни бедствия, световни катастрофи, дилеми, световни бедствия, световни проблеми, световни трагедии, световни неприятности и световни турбулентности.

Също така е факт, че тези пионери решения на глобалния хаос са глобална динамика.

Следователно голяма част от международната динамика в следващите раздели на универсалната динамика включва акцент върху най-добрите решения, в допълнение към анализа на глобалните икономически, екологични, политически и социални проблеми. Най-доброто решение е да се променят политическите системи, които причиняват това влошаване.

Сигурно знаете, че динамизмът на новите политически системи в Глобалната динамика е идеята на ветеранът, журналиста и поет Халид Мохамед Осман. Затова молим да спазвате правата на интелектуална собственост на автора и да се позовавате само на тези динамика, като цитирате изходната страница и името на автора.

Световен хаос (Svetoven Khaos) на на английски, френски, италиански,  испански и други езици

Глобална динамика 1 установява пионерски решения на глобалните политически бедствия за изпълнение на осведомеността за Световен хаос - Svetoven Khaos

Пионерски решения на световните политически бедствия за изпълнение на осведомеността за световния хаос (Svetoven Khaos), осъществени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 1, естетически ум разпенване, иновативни културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/1IiIci7hjZE

Глобална динамика 2 установява новаторски решения на глобалните политически бедствия за изпълнение на осведомеността за Световен хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните политически бедствия за премахване на световния хаос (Svetoven Khaos) Постигнати на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 2, естетически ум разпенване, иновативни културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/RT4C3xydsP0

Глобална динамика 3 установява пионерски решения на глобалните политически бедствия за изпълнение на осведомеността за глобалния хаос - Svetoven Khaos

Пионерски решения на Световните катастрофи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) на Видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 3, естетически ум разпенване, иновативни културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/c_ND8kUL0qE

Глобалната динамика 4 напредва в най-модерните решения на глобалните бедствия и премахва глобалния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните политически катастрофи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Напреднали на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 4, естетически ум разпенване, иновативни културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/ReNcMhG9cyA

Глобалната динамика 5 изгражда пионери решения за глобални политически бедствия и премахва глобалния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните политически катастрофи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Построен върху видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 5, естетически ум разпенване, иновативни културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/li3063nECGc

Глобална динамика 6 извършва пионерски решения на глобални политически бедствия за осъществяване на осведомеността за глобалния хаос - Svetoven Khaos

Пионерски решения на Световните политически кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos), извършени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 6, естетически иновативни културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/r0UEcDryJ3o

Глобалната динамика 7 изяснява осведомителните решения на глобалните политически катастрофи и премахва глобалния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните политически кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Изяснени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 7, иновативни културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Утман: https://youtu.be/rHQj6HSY-KM

Глобалната динамика 8 класифицира върховните решения на глобалните политически катастрофи и премахва глобалния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните политически кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Класифицирани на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 8, Естетически културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Утман: https://youtu.be/96G732HGY-M

Глобален dynamics 9 коментират пионерските решения за глобални политически катастрофи и премахват глобалния хаос - Svetoven Khaos

Пионерови решения на световните политически дилеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Коментирани видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 9, Естетически културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Отман: https://youtu.be/23Lz89zS1RY

Глобалната динамика 10 завършва пионерските решения за глобални катастрофи и премахва глобалния хаос - Svetoven Khaos

Пионерови решения на световните дилеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Завършени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 10, Естетически културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от визия, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Отман: https://youtu.be/KRFWybE5aRE

Глобалната динамика 11 представлява пионерски решения за глобални политически катастрофи и премахване на глобалния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните дилеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) съставени на Видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 11 Естетически културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/9MdhdJeCdUk

Глобална динамика 12 конструира пионери решения за глобални политически катастрофи и премахване на глобалния хаос  - Svetoven Khaos

Пионери решения на световни бедствия за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Конструирани на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 12, Естетически културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/bGUtj5oC6Bo

Международната динамика 13 съдържа наземни решения за международни политически кризи и премахване на международния хаос - mezhdunaroden khaos

Пионери решения на световни политически кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) съдържащи се на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 13, Естетически културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/T3-x88Aa8RE

Международната динамика 14 определя наземни решения за международни политически кризи и премахване на международния хаос - mezhdunaroden khaos

Пионерски решения за световни кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) дефинирани на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 14, Естетически културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/od3_2Izg8ZQ

Международната динамика 15 предоставя пионери решения на международните политически кризи и премахва международния хаос - mezhdunaroden khaos

Пионерски решения на световните политически проблеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Доставени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 15, Изобретателен ум, духащ културни, екологични и политически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/zstFN59hBBE

Международната динамика 16 демонстрира наземни решения на международните политически проблеми и премахване на международния хаос - mezhdunaroden khaos

Революционни решения на световни проблеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) демонстрира на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 16, Изобретателен ум, духащ културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/UpqUOFam8ww

Международна динамика 17 описват наземните решения на международните политически проблеми и премахване на международния хаос - mezhdunaroden khaos

Пионерски решения на световните политически проблеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) описани на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 17, Изобретателен ум, духащ културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/W_YIPjCc-os

Международната динамика 18 проектира наземните решения на международните политически трагедии и премахва международния хаос - mezhdunaroden khaos

Революционни решения на световните трагедии за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) предназначени за видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 18, Изобретателен ум, духащ културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/-Q9rWV34q18

Международната динамика 19 разработва пионерски решения на международните политически трагедии и премахва международния хаос - mezhdunaroden khaos

Революционни решения на световните трагедии за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) разработени на Видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 19, Изобретателен ум, духащ културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/Vu92eOwaNcc

Международна динамика 20 обсъждат пионерските решения на международните политически проблеми и премахването на международния хаос - mezhdunaroden khaos

Революционни решения на световни неприятности за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) обсъдени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 20, Гениални културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/cMBy27DkYXQ

Международна динамика 21 разпространяват най-съвременни решения за международни политически катастрофи и премахват международния Хаос - mezhdunaroden khaos

Пионерови решения на световните дилеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) описани на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 21, Гениални културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/7c2GRUdXzKM

Международната динамика 22 дарява наземни решения за международни политически катастрофи и премахване на международния хаос - mezhdunaroden khaos

Пионерови решения на световните дилеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) дарени на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 22, Гениални културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/83-IO088B94

Универсалната динамика 23 възпитава наземни решения на универсални политически катастрофи и елиминира универсалния хаос - universal khaos

Пионерови решения на световни дилеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Образовани на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 23, pГениални културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/HH2xgm-GfvM

Универсална динамика 24 инженерни пионерски решения за универсални кризи и премахване на универсалния хаос - universal khaos

Пионерови решения на световни дилеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Инженерно на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 24, Гениални културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/MZGd4rUXJKc

Универсална динамика 25 установява пионерни решения за универсални кризи и премахва универсалния хаос - universal khaos

Пионерови решения на Световните дилеми за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Установени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 25, далновидни културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/temDIxPSZ1U

Универсалната динамика 26 оценява пионерите решения за универсални политически кризи и премахва универсалния хаос - universal khaos

Революционни решения за световни бедствия за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Оценени на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 26, далновидни културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/pNJMy3Pxc8c

Универсална динамика 27 обяснява пионерите решения на универсални политически кризи и премахване на всеобщия хаос - universal khaos

Революционни решения за световни бедствия за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Обяснено на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 27, далновидни културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/t0MfZ5736-c

Универсалната динамика 28 разширява пионерите решения за универсални политически кризи и премахва универсалния хаос - universal khaos

Революционни решения на световни бедствия за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Разширен разяснено на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 1 - 28, далновидни културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/0kU5zEW8lhg

Универсалната динамика 29 формира пионерни решения за универсални политически кризи и премахва универсалния хаос - universal khaos

Революционни решения за световни бедствия за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) формирани на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 1 - 29, далновидни културни, екологични и геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халид Мохамед Осман: https://youtu.be/ojLU2ywQoVY

Универсалната динамика 30 изпълнява пионерни решения на универсалните политически дилеми и премахва универсалния хаос - Svetoven Khaos

Върховното решение на глобалния хаос (Svetoven Khaos) на арабски език

пионерски решения на Световни бедствия за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Изпълнени на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Епизод 2 - 1, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на арабски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/IsG7AuIhQXQ

Универсалната динамика 31 подчертава пионерите решения на универсалните политически дилеми и елиминира универсалния хаос - Svetoven Khaos

пионери решения на Световните кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Подчертано на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 2 - 2, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на арабски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/NySLGBEF4xM

Универсалната динамика 32 интерпретира пионерите решения на универсални политически дилеми и премахва универсалния хаос - Svetoven Khaos

пионери решения на световни кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Интерпретирани на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 2 - 3, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на арабски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/U7XfY9ZpKo0

Световната динамика 33 въвежда пионерови решения на световните политически дилеми и премахва световния хаос - Svetoven Khaos

пионери решения на Световните кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Въведени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 2 - 4, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на арабски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/KWDyaLCz4NA

Световна динамика 34 изобретяване на пионери решения за световни политически бедствия и премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos), измислени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 2 - 5, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на арабски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/JPJ2giLACkI

Световната динамика 35 издава пионери решения на световни политически бедствия и премахва световния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos), издадени на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 2 - 6, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на арабски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/8cwf5H7ivbQ

Световната динамика 36 стартира пионери решения за световни политически бедствия и премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световни кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) Стартира на видеоклипове: Как да настроите Международната революция? Епизод 2 - 7, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на арабски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/kr0R1-IqPKE

Световната динамика 37 излага пионерските решения на световните политически трагедии и премахва световния хаос - Svetoven Khaos

Революционни решения на световните кризи за премахване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) изложени на видеоклипове: Как да настроите Международна революция? Справедливост в областта на климата, епизод 1 — 1, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/4HS-Jq7bJJ0

Световната динамика 38 предлага пионери решения на световните политически трагедии и премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Пионери решения на световни кризи за изчистване на глобалния хаос (Svetoven Khaos) на видео: Как да се създаде международна революция? Справедливост в областта на климата, епизоди 1 — 2, Гениални културни, екологични и ум духа геополитически революционни уроци на английски език от далновиден, ветеран активист, журналист, поет, писател на кратки истории и писател Халед Мохамед Отман: https://youtu.be/9VH_f045Bv4

Световната динамика 39 организира наземни решения на световните политически трагедии за премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Световната динамика 40 произхождат от най-основателни решения на световните политически трагедии за премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Световната динамика 41 се застъпва за революционни решения на световните политически трагедии за премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Световна динамика 42 произхождат от най-основателни решения на световните политически трагедии за премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Световна динамика 43 произхождат от най-основателни решения на световните политически трагедии за премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html: Svetoven Khaos - Световен Xаос - Bulgarian: Климатичните протести не работят, стига правителствата да продължават да ни безпокоят много, като причиняват ...hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html: Svetoven Khaos - Български - Световен Xаос - Eastern Bloc Dynamics - Динамика на източния блок - Dinamika na Iztochniya blok: Иновативни пионерни решения на световната криза за подобряване и защита на живота ви в светските политически и екологични културни стратегии и тактика на епохата на масите от Халид Мохамед Отман: "Климатичните протести не работят, стига правителствата да продължават да ни безпокоят много, като причиняват много проблеми от ирационалните си политики! Какво ще направиш по въпроса? Да демонстрираш, или да протестираш по улиците и на работните места, или да стачкуваме от работа? Всички тези публични действия срещу ирационалните правителствени политики вече не работят днес. Нуждаете се от други механици, методи, стратегии и тактики, преди да направите някое от тези публични действия". Точно сега ще ви трябва научната система на Халид Мохамед Осман, която е научно конструирана и интегрирана добре в LPE на ерата на масите".

Световна динамика 44 произхождат от най-основателни решения на световните политически трагедии за премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Пионерното решение на световния хаос (Svetoven Khaos) в многоезичната динамика

Многоезична динамика 1 подготвят Groundbreaking решения на световните кризи и премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Двуезична динамика 2 Настоящите наземни решения за световни кризи и премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Многоезична динамика 3 произвеждат Groundbreaking решения на световните кризи и премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Двуезични динамика 4 рационализират Groundbreaking решения на световни кризи и премахване на световния хаос - Svetoven Khaos

Svetoven Khaos - Световен хаос: Създадох иновативни решения за глобални екологични кризи, които да насърчават, вдъхновяват и водят масите на Еритрея, за да засадят над 5 000 000 мъчени дървета в Еритрея

Svetoven Khaos - Световен хаос: Използвах моите Пионерски решения за световни екологични кризи, за да преобразувам идеята за дървото на мъченика от Еритрея в дървото на суданския мъченик

Svetoven Khaos - Световен хаос: Революционните решения на световните екологични кризи, които създадох, също уволниха въображението ми, за да създадат допълнителни екологични дейности като дървото на суданския мъченик 2, за да предизвикат Суданската революция

Svetoven Khaos - Световен хаос: Отчитайки регионалните раздели на пробивните решения на световните екологични кризи, създадох дървото на суданския мъченик 3, за да подкрепя суданската революция чрез екологичния проект

Svetoven Khaos - Световен хаос: В разделите на Groundbreaking Решения на световните кризи, които засягат Судан I мобилизира суданската революция в продължение на много години и тя се провали главно защото суданците не са революционисти като техните братя, еритрейците и те не разбират принципите на светската прогресивна революция

Svetoven Khaos - Световен хаос: Създадох революционни решения на судански кризи в рамките на 3 механизма, като част от глобалните революционни решения за предизвикване на прогресивна суданска революция

Svetoven Khaos - Световен хаос: Написах раздели за Пробивни решения на глобалната анархия, за да изложа суданските мюсюлмански братя, основателите на международния тероризъм заедно с други глобални капиталистки елементи

hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html - Svetoven Khaos - Световен хаос: Партията на мюсюлманските братя в Судан е един от основателите на международния тероризъм. Повечето от народа на Судан ...hoa-politicalscene.com/svetoven-khaos.html - Svetoven Khaos - Световен хаос: Халед Мохамед Осман планира културните екологични и светски политически стратегии и тактики на Ерата на масите: "Партията на мюсюлманските братя в Судан е един от основателите на международния тероризъм. Повечето от народа на Судан и останалата част от света не знаят, че тази партия в Судан започна едновременно с другите мюсюлмански братя партии в Северна Африка и Близкия изток най-вече през 40-те години. Те бяха подкрепени от някои от водещите капиталистически сили в света за задушаване на растежа на комунистическите партии в района, които тогава бяха подкрепени от Съюза на Съветските социалистически републики. През последните години на Студената война същите капиталистически сили подкрепиха растежа на първата клетка на международния тероризъм в Афганистан за сваляне на комунистическото правителство и изтласкане на Съветските от Кабул. Около това време мюсюлманските братя в Судан правят преврат от Омар ..."

Покана за иновативни решения за световни кризи за премахване на световния хаос Svetoven Khaos

Това е лична покана за новаторска решения на Световните кризи за премахване на световния хаос. Започнете тук, за да напишете коментари за световния хаос (Svetoven Khaos) и да получите до "Ръководство за действие", за да се присъедините към Pioneering решения за световни политически бедствия

Има специфични методи да бъдеш революционен и да се бориш за по-добър живот с мен. Нито се застъпвам, нито насърчавам насилието, защото световните кризи могат да бъдат решени мирно.

Мирният начин е добре обяснен в LPE на ERA на МАСИТЕ. Това е научна система, за да помогне на масите на света решаване на глобални катастрофи.

Формулярът по-горе е за записване за бюлетина и този по-долу е за писане на Коментар C2 Записи на Groundbreaking Solutions на световния хаос (Svetoven Khaos).

Have A Great Story About This Topic?

Do you have a great story about this? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

 •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Коментар C2 Записи за новаторска решения на световен хаос Svetoven Khaos се появяват в раздела на страницата под формуляра за коментари. Моля, уверете се, че ще коментирате и ще се присъедините към мрежата, за да внедрите "Най-основателни решения на световните кризи". Благодаря.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Copyright © hoa-politicalscene.com

Did you get any of my books from Apple Books?

Click here to tell me & get some free books. Fill the form.

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!